سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

نقی نظری – شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان ایران

چکیده:

در روند تولید انرژی الکتریکی تا مصرف آن، انرژی قابل توجهی به تلفات تبدیل می شود در این میان تلفات انرژی بخش توزیع به لحاظ ویژگیهای خاص و بعلت نزدیکی به محل مصرف میزان آن بیش از بخش های دیگر می باشد . با توجه به تلفات ۱۲/۹ درصدی بخش توزیع کشور در سال ۱۳۷۹ بالغ بر ۱۴۸۸۲ میلیون کیلووات باعث انرژی تولیدی نیروگاهها صرف تلفات انرژی بخش توزیع کشور شده است . که لازم است ضمن مشخص شدن سهم مقدار تلفات انرژی هر یک از شرکتهای توزیع با توجه به جزئیات موجود در تأسیسات تحت پوشش مورد بررسی قرار دهند تا بتوانند در صورت لزوم تدابیر لازم جهت کاهش آن اقدام نماید .
در این مقاله ضمن بررسی مقدار تلفات انرژی در کلیه بخشهای مختلف تأسیسات شبکه توزیع استان سمنان با استفاده از نتایج حاصله از چند مورد آزمون تجربی مقدار و سهم تلفات انرژی موجود در کلیه ردیف مصارف انرژی و بخشها محاسبه و مشخص شده است که می تواند الگویی برای استفاده سایر شرکتهای توزیع باشد .