سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس احتراق ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

جواد ابوالفضلی اصفهانی – دانشیار – مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی – دانشگاه فردوسی مشهد
سیدمحمد جوادی – دانشجوی دکتری مکانیک – تبدیل انرژی، دانشکده مهندسی – دانشگاه فردوسی مش

چکیده:

در این مطالعه ابتدا به بررسی اثر کسر جرمی اکسیژن موجود در ه وای ورودی به محفظه احتراق بر میزان تولید آنتروپی ناشی از اصطکاک و انتقال حرارت، نرخ انجام واکنش، توزیع کسر جرمی گونه ها و توزیع دما داخل محفظه پرداخته شده است . سپس با بررسی اثر پخش گونه ها و نرخ انجام واکنش شیمیایی معادلات تولید آنتروپی بوسیله این دو عامل در جریان آشفته مورد بررسی قرار می گیرد . همچنین تولید آنتروپی ناشی از اصطکاک، انتقال حرارت، پخش گونه ها محاسبه و برای مقادیر هوای اضافه مختلف با هم مقایسه می شود . نتایج نشان می دهد تولید آنتروپی ناشی از اصطکاک و پخش گونه ها در مقابل سهم ناشی از انتقال حرارت و نرخ انجام واکنش شیمیایی قابل صرفنظر می باشد . همچنین نرخ انجام واکنش شیمیایی بیشترین سهم در تولید آنتروپی در جریان آشفته را دارد . نتایج فوق با نتایج حاصل از تحلیل اگزرژی شعله های پخشی در جریان آرام و آشفته شده و توافق خوبی نشان می دهند