سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش ملی دانشجویی مهندسی HSE و سومین همایش ملی دانشجویی مهندسی بازرسی فنی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محسن مودودی – دانشجوی کارشناسی مهندسی نفت_ایمنی و بازرسی فنی
مهدی امامی موسی آبادی – دانشجوی کارشناسی مهندسی نفت_ایمنی و بازرسی فنی
محسن مجیدی حسینی نی – دانشجوی کارشناسی مهندسی نفت_حفاری

چکیده:

درپاسخ به چالشهایی ازقبیل هزینه های توقف یا کاهش تولید فرسودگی تجهیزات و رقابت بیشتر تکنولوژیهای مختلفی ازقبیل fmeA بازرسی برمبنای ریسک fault (hazard and operability HAZOP FTA tree analysis سازگاری درشرایط سرویس و نگهداری و تعمیرات با محوریت قابلیت اطمینانی درططول ۱۰-۱۵سال اخیر گسترش یافته است FMEA یک روش تحلیلی درارزیابی ریسک است که ضمن کارتیمی میکوشد تا حدممکن خطرات بالقوه موجود درمحدوده ای که درآن ارزیابی ریسک انجام میشود و همچنین علل و اثرات مرتبط با آن را شناسایی و امتیازدهی کند دراین مقاله بیان قسمت های مختلف این روش نقاط ضعف وقوت آن نیز مورد بررسی قرارمیگیرد