سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: نخستین همایش آبخیزداری و مدیریت استحصال آب در حوضه های آبخیز

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

محمد حسن زاده – کارشناس ارشد آبخیزداری، مدیریت آبخیزداری جهاد کشاورزی خوزستان

چکیده:

این بررسی توسط نگارنده در سال ۱۳۷۹ در چهارچوب مطالعات پوشش گیاهی حوضه آبخیز بوشکان دشتستان انجام گردیده و مطالعات آبخیزداری حوضه یاد شده توسط مهندسین مشاور ساز آب در حال انجام است.
محدوده طرح شامل حوضه آبخیز موسوم به بوشکان در واقع زیر حوضه ای از حوضه چنیر که خود بخشی از بزرگ حوضه مند می باشد. مساحت حوضه ۴۴۹۰۰ هکتار و درمحدوده ارتفاعی ۴۹۸ تا ۱۶۹۳ متر ارتفاع با متوسط بارندگی سالیانه ۳۹۴ میلیمتر با رژیم عمدتاً نیمهه خشک و حاکمیت حداقل دو نوع اقلیم (بروش دو مارتن) با سازندهای زمین شناسی و رخساره های ژئومرفولوژی متنوع و تیپ ها و واحدهای اراضی و ۵۱واحد کاری ۰هیدرولوژیکی ) مختلف می باشد جهت تفکیک تیپ های گیاهی روش مطالعه شامل بهره گیری از نقشه های توپوگرافی، عکس های هوایی ۱:۴۰۰۰۰ و استفاده از اطلاعات نقشه های پایه (زمین شناسی و ژئومرفولوژی و هیپسومتریک) و انجام پیمایشهای صحرایی بوده است. انتخاب عرصه های مناطق کلیدی، استفاده از روش حداقل سطح برای سطوح نمونه برداری، بهره گیری از رابطه آماری برای تعیین تعداد نمونه ها، تهیه لیست فلوریستیکی منطقه و ارائه مشخصات آنها به ترتیب فرمهای رویشی مختلف از دیگرمتدهای مطالعه انجام یافتهمی باشد در آنالیز و ارزیابی برای تعیین وضعیت از روش چهار فاکتوره و تعیین گرایش از روش ترازوی سنجش تعیین ظرفیت مرتع از روش قطع و توزین استفاده گردید.
نتایج این بررسی نشان داد که تعداد ۶ تیپ گیاهی با وضعیت ضعیف تا خیلی ضعیف با گرایش منفی درحال حاضر گسترش دارند. تعداد ۱۵۰ گونه گیاهی در قالب ۵۱ خانواده و ۱۱۷ جنس گیاهی نیز در عرصه ها شناسایی گردید، که پتانسیل مثبتی محسوب می شود. عدم تعادل دام و مرتع و فشار چرا از عوامل تخریب عرصه ها می باشد. با توجه به وضعیت بهره برداری شدید از آبخوان و فشار جمعیتی در بهره برداری از منابع آب و خاک، و همچنین فضای اقتصادی، اجتماعی و طبیعی، اکولوژیکی حوضه به شدت نیاز به حفاظت از عرصه های یاد شده دارد.