سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

بابک دلخوش – دانشجوی دکتری زراعت واحد علوم و تحقیقات تهران
امیر حسین شیرانی راد – استادیار موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج, بخش دانه های روغنی
قربان نورمحمدی – استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
فرخ درویش – استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده:

به منظور ارزیابی اثر قطع آبیاری از مرحله ساقه دهی در کلزا (Brassica napus L) آزمایشی در سال ١٣٨١ در مزرعه تحقیقاتی مؤسسه نهال و بذر کرج اجرا شد . دراین آزمایش , آبیاری به عنوان عامل اصلی در د و سطح آبیاری معمول بر اساس ٨٠ میلی متر تبخیر از تشتک کلاس A (شاهد) و قطع آبیاری از مرحله ساقه دهی و ارقام کلزا به عنوان عامل فرعی در ١٠ سطح شامل ارقام: ،Goliath ،Sarigol، Eagle ،Crackerjack ،Sw5001 ،Amica ،Comet ،Heros، Swhotshot ،Wildcat به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح آماری بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار مورد بررسی قرار گرفت. نتایج به دست آمده نشان داد که حد اکثر ماده خشک (TDW) در کلیه ارقام در ۲۳۰۳GDD (245 روز پس از کاشت) به دست آمد که رقم Comet در شرایط آبیاری معمول و رقم Crackerjack در شرایط قطع آبیاری، به ترتیب بیشترین و کمترین وزن خشک گیاهان را به خود اختصاص دادند . در کلیه ارقام وزن خشک کل گیاه در شرایط کمبود آب نسبت به شرایط مطلوب کمتر بود . با گذشت زمان و افزایش GDD تجمعی، LAI افزایش یافت و ۱۶۴۹/۵ تا ۱۴۲۱/۵ درجه روز رشد به حداکثر خود رسید , سپس کاهش یافت . حد اکثر سرعت رشد گیاه (CGR) در فاصله زمانی حد اکثر LAI بدست آمد و پس از آن به دلیل سایه اندازی برگ ها کاهش یافت . رقم Heros و Wildcat در شرایط کم آبیاری به ترتیب بیشترین و کمترین CGR را به خود اختصاص دادند . همچنین ارقام Heros و Comet دارای بیشترین دوام حداکثر CGR بودند که این امر باعث عمل کرد بالاتر این ارقام در شرایط کم آبی گردید.