سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۰

نویسنده(ها):

عباسعلی نیک اندیش – کارشناس ارشد هیدروژئولوژی، مدیریت آبخیزداری سازمان جهاد سازندگی است
نوذر سامانی – دانشیار بخش زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شیراز

چکیده:

استفاده ی بهینه از منابع آب زیرزمینی، بدون داشتن اطلاعاتی دقیق و فراگیر از تغییرات وارده به سیستم آب زیرزمینی که سیستمی پویاست، امکان پذیر نمی باشد. در این راستاع به بررسی و تجزیه و تحلیل روند (رژیم دراز مدت) در سری های زمانی سطح آب زیرزمینی سفرهٔ آبرفتی دشت سروستان واقع در جنوب شرقی شهر شیراز پرداخته شده است. در تجزیه و تحلیل ها، از نمودار زمانی سری ها، توابع خود همبستگی و چگالی طیفی استفاده شده است. تجزیه و تحلیل ها، مبین وجود روندهای غیر خطی صعودی و نزولی در برخی از سری های مورد مطالعه است. بیشترین آهنگ صعود و افت سطح آب در سفره، به ترتیبcm/yearو۱۳۸/۱ و cm/yearو۱۳۷/۹ محاسبه شده است. پمپاژ بیش از حد، به عنوان مهم ترین عامل ایجاد روند نزولی، اجرای طرحهای تغدیه مصنوعی و تغذیه از سازندهای مجاور مهمترین عوامل ایجاد روندهای صعودی در سریهای زمانی سطح آب زیرزمینی دشت تشخیص داده شده اند.