سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش ملی سد و سازه های هیدرولیکی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

ایرج رسولان – دانشجوی دکتری سازه دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی
محسن نژادرکایی – دانشجوی کارشناسی ارشدعمران آب
ابوالقاسم اسمعیلی قیوم آبادی – دانشجوی دکتری زمین شناسی -عضوهیأت علمی گروه زمین شناسی واحد بهبهان

چکیده:

سدآریو برزن درچهارده کیلومتری شمال شرق بهبهان بامختصات جغرافیایی ۵۰درجه و۲۰دقیقه طول شرقی و۳۰درحه و۴۰دقیقه عرض شمالی واقع است. ازنظرزمین شناسی این منطقه دربخش جنوب غرب زون ساختاری زاگرس چین خورده ودرناحیه مرکزی تاقدیس خاییز وشمال شرق گسل ارجان برروی یکی از چندین گسل نرمال بزرگ باروند عمودبرمحور چین قرارگرفته است. .محل ساختگاه سد در زون تحولی مرزبالایی سازند پابده به مرز زیرین سازند آسماری بودهودریاچة سد به طورکامل روی سازندهای پابده وگورپی واقعشده است .در سد ها اثرات حرکات پی بستگی به نوع پی، فصل مشترک پی و سازه و خود سازه دارد . سازند غیر یکنواخت پی و یا تغییرات سریع در واحدهای مختلف سنگ‌ پی نظیر تغییر ناگهانی سختی سنگ‌ها و یا وضعیت شیب و امتداد دسته درزه‌ها می‌تواند باعث ایجاد ترک شوند.. سد آریو برزن با توجه به ساختگاه و اثرات فوق الذکر در هنگام ساخت و بتن ریزی بلوکهادچار مشکلاتی از قبیل ترک خوردگی شده استدر این مقاله ضمن آسیب شناسی ترک در سدهاو بیان مشکلات موجود در سد مذکور راهکارهای مناسب برای جلوگیری از رشد و وقوع ترک بیان میشود.