سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی بحران آب

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی محمد آخوند علی – دانشیار گروه هیدرولوژی، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران
پرویز حقیقت جو – عضو هیئت علمی گروه مهندسی کشاورزی- آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل
کریم زارع – بترتیب گروه آمار ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات فارس

چکیده:

در این مقاله خشکسالی های رودخانه هیرمند در سیستان که تنها منبع اصلی تامین آب منطقه است با توجه به بارندگی های کابل مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است. برای این منظور سری زمانی بارندگی های سالانه کابل با مدل خود بازگشتی میانگین متحرک تجزیه و تحلیل شده است. نتایج حاصل از این بررسی می تواند در پایش خشکسالی های منطقه سیستان مورد استفاده قرار گیرد و به مدیریت بهینه منابع آب در منطقه کمک فراوانی نماید. نتایج نشان می دهند که روند بارندگی های سالانه کابل به صورت نزولی است و بیانگر این است که جریان رودخانه هیرمند نیز با گذشت زمان کاهش می یابد. بنابراین باید تمهیدات بیشتری برای مقابله با خشکسالی ها فراهم آورد.