سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

جواد نوری نیا – عضو هیات علمی و رئیس مرکز رشد دانشگاه ارومیه
سالار مختاری – کارشناس تحلیل سیستم مرکز رشد دانشگاه ارومیه

چکیده:

در این مقاله ابتدا مراحلی از پروژه که در آنها تاخیر بوجود می آید، به سه مرحله مطالعات، تصویب و اجـرا تقـسیم بنـدی شـده و سـپس عوامل موثر بر این تاخیرات به تفصیل مورد بررسی قرار میگیرد . در ادامه دلایل تاخیرات پـروژه میانگـذر دریاچـه ارومیـه مـورد توجـه قـرار می گیرد . بررسی و دست یابی به علل تاخیرات و مشکلات این پروژه با استفاده از ابزارهایی مانند مصاحبه بهعوامل مختلف درگیر و بررسـی مستندات صورت پذیرفته اس ت . در پایان نیز به عوامل قانونی، ساختاری – مدیریتی و اقتصادی اثر گـذار بـر طـولانی شـدن پـروژه هـا و ارائـه پیشنهادات و راهکارهای عملی جهت کاهش بروز تأخیرات در روند اجرای طرحهـا پرداختـه شـده اسـت و لـزوم مـستند سـازی تجربیـات و درسهای گرفته شده در پروژه ها جهت استفاده در پروژه های بعدی در قالب مدیریت دانش آورده شده است .