سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و برنامه ریزی انرژی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدعلی آزاده – دانشیار گروه مهندسی صنایع دانشکده فنی دانشگاه تهران
جواد براتی راد – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشکده فنی دانشگاه تهران
مهدی علینقیان جوزدانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشکده فنی دانشگاه تهران
سیدمحمد اسدزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشکده فنی دانشگاه تهران

چکیده:

در این مقاله، چند مشکل عملی که در هنگام تشکیل پراستفاده ترین شاخصهای شدت انرژی، با آنها روبرو هستیم، شرح داده شده اند. و به طور خاص، تمرکز بر مقولاتی است که مربوط به تغییر در شاخصهای خروجی شاخص های شدت انرژی هستند. برای اینکه این مشکلات در قالب مثال توضیح داده شوند، چند شاخص پراستفادة شدت انرژی در صنایع شیمیایی ایران معرفی شد ه اند. این مقاله به این نتیجه رسیده است که روند شدت انرژی، هنگامی که با ارزش خروجی (مثلا ارزش کالای تولید شده ) سنجیده می شود، م یتواند با روند تغییرات شدت انرژی، هنگامی که با حجم خروجی (مثلا تن خروجی) سنجیده م یشود، نسبتًا متفاوت باشد . اختلافها م ی توانند نتیجة خطای برآورد نرخهای تورم و تفاوتهای تعریفی بین شاخصهای مبتنی بر ارزش خروجی باشند . در پایان به سیاستگذاران انرژی پیشنهاد شده است تا قبل از بکارگیری شاخصهای شدت انرژی، این شاخصها را ارزیابی کرده و به خوبی درک کنند.