سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

رضا جمالی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی دانشگاه یزد
حسین صیادی تورانلو – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه یزد
مریم جوهری شیرازی – کارشناس مدیریت صنعتی

چکیده:

مقدمه:بسیاری از سازمانه به خصوص سازمانهای خدماتی متناسب با آرمان و ماموریت شان رویکرد ویژه ای ه مبحث کیفیت و مدیریت آن نموده اند. روش بررسی:این مقاله درصدد آن است تا با توجه به اهمیت موضوع کیفیت خدمت رسانی در مراکز درمانی،با استفاده از مدل تحلیل شکاف و تکنیک سروکوآل به تجزیه و تحلیل کیفیت خدمات درمانی ارائه شده در یک مطالعه موردی(بخش داخلی بیمارستان شهید صدوقی یزد) بپردازد. بدین منظور برمبنای شکاف های ۵ گانه کیفی خدمت پرسشنامهای با هدف سنجش سطح ادراکات و انتظارات بیماران و کارکنان از خدمات درمانی بیمارستان طراحی و پیمایش شده است تا با استفاده از منطق فازی، این شکاف مورد تحلیل قرار گیرد.