سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فخرالدین تخته مینا – کارشناس ارشد بخش سیویل و هیدرولیک شرکت مهندسی مشاور مانیر
سیدمحمود حسینی – استادیار گروه عمران دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

دراین تحقیق روشهای تجزیه و تحلیل عدم قطعیت به منظور ارزابی عملکرد هیدرولیکی یک زهکش اصلی شهری مورد استفاده قرار می گیرند. زهکش مورد مطالعه یک زهکش اصلی در شهر مشهد می باشد که از غرب شهر منشا می گیرد و ضمن حرکت در مسیر غربی-شرقی شهر دامنه های کوههای آب و برق و بخشی از مناطق شهری را زهکشی می کند با توجه به پیچیدگی سیستم هیدرولیکی تحت مطالعه به منظور تجزیه و تحلیل جریان در انجام محاسبات بارش- رواناب، مدل هیدرولوژیکی TR-20 به کار برده شده است که در آن به منظور تهیه جداول دبی- اشل در مقاطع مختلف مسیر کانال زهکش از نرم افزار هیدرولیکی HEC-RAS استفاده شده است. با توجه به ماهیت پیچیده مدلها و ترکیب آنها جهت تجزیه و تحلیل عدم قطعیت از روش مونت کارلوبا نمونه گیری مربع لاتین استفاده شه است نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل عدم قطعیت نشان داد که ضریب تغییرات در میزان عمق آب محاسبه شده در مقاطع مختلف مسیر زهکش مقداری بین ۴۱ تا ۸۷ درصد می باشد. این نتایج میتواند در طراحی و تجزیه و تحلیلریسک مورد استفاده طراحان آبهای سطحی قرار گیرد.