سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

پیمان آقایی دیبایی – کارشناس ارشد مهندسی صنایع- مدیریت سیستم شرکت مدیریت و مهندسی ناموران

چکیده:

از عمده مشکلات بارز در اجرای پروژه ها، تأخیرات پروژه میباشد، به طور کلی تأخیر هرگونه عدول از توافقات زمان بندی شده متأثر از عوامل درونی و بیرونی سیستم می باشد که بعضاً باعث ایجاد مشکلاتی برای صاحب قرارداد (کارفرما) و مجری (پیمانکار) م یگردد. این مقاله براساس اطلاعات دریافتی از وضعیت پیشرفت پروژ ههای یکی از شرکتهای ارائه دهندة خدمات مشاور مهندسی، فعال در پروژه های EPC تهیه گردیده و هدف از تهیه آن تشریح و روشن تر ساختن علل و مشکلات تاخیر در اجرای پروژ هها م یباشد. با توجه به تعدد پروژه های فعال در شرکت مورد بررسی، شناسایی عوامل تأخیروکنترل و پیشگیری آنان جهت جلوگیری یا کاهش تأخیرات و هدایت منابع و امکانات موجود به سمت استفاده بهینه و افزایش کارایی، مفید و حایز اهمیت خواهد بود. همچنین با توجه به پیچیدگی، ویژگی، و حساسیت خاص پروژه های EPC در ابعاد مهندسی، اجرایی و قراردادی، تأخیرات ایجاد شده در این پروژه ها حائز اهمیت بوده ونیاز به بررسی و تجزیه و تحلیل علمی دارد. در این راستا، در این مقاله با توجه به اصل اجتنا بناپذیر تأخیرات و تأثیرات آن بر پروژه، با تمرکز بر تأخیرات رخ داده در پروژه ها، به تجزیه و تحلیل علل ایجاد تأخیرات و منشأ بروز آنها پرداخته شده است، این موارد شامل عواملی چون عدم قطعیت های حاکم بر مسایل مهندسی و اجرایی، تغییر در مفروضات اولیه پروژه، تغییر در محدوده و دامنه کاری پروژه، ضعف در مطالعات اولیه، عوامل محیطی و تأثیرات آن، بی تجربگی مجریان پروژه ها، نبود امکانات لازم و کافی و غیره میباشد.