سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین کنگره بین المللی بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سمانه حیدری – تهران
آزاده فاتح پناه – تهران

چکیده:

کشور ایران بعلت وضعیت جغرافیایی خاص خود وهمچنین قرار گرفتن بر روی کمربند زلزلـه همـواره در معـرض روبـرو شدن با بلایای طبیعی و بحران ناشی از آنها می باشد که در بیشتر مواقع هزینه های قابل توجهی را نیز به کشور تحمیل کـرده است . لذاجهت کاهش اتلاف منابع ، دوره بهبود و بازسازی بعد از بحران و آثار سو ء ناشی از بحران ،آشـنایی بـا اصـول و شـیوه های صحیح مدیریت بحران و تهیه و تدوین برنامه جامع مقابله با حوادث غیر مترقبه ضروری می باشد روش پژوهش : مطالعه مروری با بهره گیری ازمنابع کتابخانه ای و اینترنتی بحث و نتیجه گیری : امروزه وجود یک طرح مدیریت بحران برای مراکزامدادی همچون بیمارستان هـا ضـروری اسـتو تنهـا راه مقابله موثر با حوادث غی ر مترقبه دراین مراکز، وجود طرح و برنامه ای برای آمادگی و اعمال واکنش مناسب در مقابل بحرانهای ناشی از حوادث است تا از این طریق آثاروخیم ناشی از آنها به حداقل کاهش یابد . تاریخچه مـدل سیـستم فرمانـدهی حـوادث ۶۰۰۰۰۰ به آتش سوزی جنگلهای ایالت کالیفرنیا که منجر بـه تخریـب ICS ( یا به اختصار Incident Command System ) هکتار جنگل شد، بر می گردد . در نتیجه این حادثه دلخراش در سال ۱۹۸۰ مسوولان بر آن شدند کـه اقـدام بـه تهیـه سـامانه مدیریتی مشترک برای تمامی سیستم های آتشنشانی ) ) FIRESCOPE نمایند . اصول ICS عبارتند از : -۱ مدیریت هدفمند -۲ وحدت فرماندهی – ۳ زنجیره مشخص فرماندهی -۴ انعطاف پذیری سازمانی -۵ حیطه کنترل محدود -۶ زبان مشترک -۷ افزایش پاسخگویی پرسنل -۸ یکپارچگی ارتباطات -۹ مدیریت منابع -۱۰ برنامه مقابله مشخص ساختار ICS بر پایه ۵ جایگـاه اصـلی طراحــی شــده اســت : فرمانــدهی ) ) Command ، برنامــه ریــزی ) ) Planning ، عملیــات ) ) Operation ، پــشتیبانی ) ) Logistics ، مالی / اداری )).Administration / Finance ما در این مقاله بر آنیم پس از معرفی این مـدل بـه اختـصار، بـه نقـد وبررسـی آن پرداخته و پیشنهادات واصلاحات لازم را جهت استفاده این مدل دربیمارستانهای ایران ارائه نماییم .