سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: اولین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

فریدون قدیمی عروس محله – دانشجوی دکتری رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی دانشگاه تربیت معلم و کارشناس مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام جهاد استان مرکزی
ابراهیم امین سبحانی – استاد گروه زمین شناسی دانشگاه تربیت معلم

چکیده:

امروزه تعیین رسوب ویژه معلق زیرحوضه های فاقد اماررسوب بااستفاده اززیرحوضه های دارای امارازجمله مسائلی است که درمقوله ای بنام تجزیه و تحلیل ن احیه ای دنبال میشود باتقسیم بندی حوضه به مناطق همگن براحتی وبادقت زیاد میتوان مدلهای رگرسیون چندمتغیره MULTIPLE REGRESSION را براساس ویژگی حوضه بکارگرفت و درخصوص رسوب ویژه زیرحوضه ها اظهار نظر نمود به جهت تعیین مدل و یامدلهای ریاضی رسوب معلق حوضهآبریز دریاچه نمک ۲۱ زیرحوضه شاخص که رسوب ویژه معلق آنها دردوره اماری خاصی مشخص بوده انتخاب و ۳۰ویژگی ژئومورفولوژیکی مساحت، محیط طول حوضه ضریب گراویلیوس ، شیب متوسط وزنی رلیف حوضه تراکم آبراهه فراوانی آبراهه و غیره هیدرولوژیکی دبی متوسط سالیانه دبی حداکثر روزانه زمین شناسی درجه حساسیت سازندها به فرسایش تراکم گسل درصد مساحت سازندهای سست و سخت و اقلیمی بارندگی متوسط سالیانه و درجه حرارت متوسط سالیانه آنها ت عیین سپس عملیات تبدیل و استاندارد شدن انجام گرفت انتخاب متغیرهای اصلی به دلیل کثرت متغیرها براساس روش اماری تجزیه و تحلیل عاملی FACTOR ANALYSIS صورت گرفت براین اساس باتوجه به ازمون اماری ازمیان ۳۰متغیر هفت متغر اصلی طول کل آبراهه درصد مساحت آبرفت تراکم آبراهه درجه ۲ تراکم گسل فاکتور حساسیت به فرسایش سنگها درجه حرارت متوسط سالیانه و ارتفاع متوسط وزنی زیرحوضه ها انتخاب گردید سپس بااستفاده ازروش تحلیل خوشه ای CIUSTER ANALYSIS زیرحوضه های حوضه ابریز دریاچه نمک درسه گروه A,B,C طبقه بندی شدند گروه های فوق به روش تجزیه و تحلیل متمایز کننده discriminant analysis موردتایید قرارگرفتند