سال انتشار: ۱۳۷۲

محل انتشار: سمینار ملی بررسی سیاستها و روشهای بهره وری بهینه از اراضی

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

نادر بیرودیان – عضو هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

نگرش سیستمی که در چند دهه اخیر مورد توجه دانشمندان خصوصا برنامه ریزان قرار گرفته است در کشور ما سابقه دیرین دارد. تفکر سیستمی و جهان بینی دانشمندان اسلامی در چندین قرن گذشته و نظرات و آرا آنها در درجات وجود قابل بررسیتامل می باشد. دانشمندان اخوان الصفا عالم رامرکب از اجزا جند مرتبه می دانستند. جمادات – نباتات و حیوانات در پائین ترین سطح و وجود ذات اقدس باریتعالی و خالق هستی در بالاترین آن قرار دارد. دیدگاه های شهاب الدین سهروردی و ناصر خسرو قبادیانی و عطار نیشابوری از جمله بیشن کلی گرایانه یا سیستمی از جهان هستی می باشد. بولیدنک سیستم های جهان را به نه دسته تقسیم کرده است که هر دسته یا طبقه دارای قوانین خاص بودهو قوانین هر طبقه بر طبقاتپائین تر حکمفرما می باشد.
شالوده این دیدگاه بیشتر به جنبه های ارگانیسمی و زیست شناسی باز می گردد و برای اولین بار توسط آن . وون برتالنفی بیان شده است. سپس دانشمندانی مثل تالکوت پارسونز با ساتفاده از مفاهیم سیستمی نظریه عمومی سیستمها و سیستم های اجتماعی را بیان کرده اند.
نگرس سیستمی عبارتست از بررسی هر جزء با تکا مفهوم و موقعیت مکانی آنآثار ناشی از وجود یا عدم آن جزء در روابط بین عناصر همجوار و غیر همجوار آن و از سوئی بررسی موقعیت هر جزء در تشکیل کل نظام.
حوزه های آبخیز از نظر اکولوژیکی ، اجتماعی و سایر نگرش ها دارای مشخصات یک سیستم می باشند و در بررسیی هر جزء آن لازم است که موقعیت و آثاروجودی آن مورد توجه قرار گیرد واز سوئی عناصر همجوار و غیر همجوار آن در تشکیل کل نظام مورد نظر باشد.
در این بررسی سعی گردیده است که آبخیز از دو دیگاه کاملاً مربوط بهم مطالعه گردد.