سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: پنجمین کنگره تغذیه ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

فاطمه ربیعی – دانشیار دانشکده بهداشت و مطالعات سیاست گذاری، دانشگاه UCE بیرمنگام – انگ

چکیده:

در تجزیه و تحلیل نقشزنان در امنیت غذا و تغذیه خانوار ، مختصرا به معنای امنیت غذا تغذیه اشاره شده و سپس مسائل زیر مورد بحث قرار می گیرد:
۱ـ از دیدگاه فیزیولوژی، اپیدمیولوژی، زنان چه نقشی در امنیت غذا و تغذیه خانوار دارند؟
۲ـ راه حلهای پیشنهادی جهت بهبود تغذیه زمان و نهایتا تامین امنیت غذا و تغذیه جامعه چیست؟
۳ـ جنبه های پژوهشی و آموزشی این راه حلها کدامند؟
منظور از امنیت غذا و تغذیهخانوار، دسترسی به غذائی کافی و سالم در سطح سبد، سفره و سلول برای همه اعضاء و خانوار و در تمام اوقات جهت داشتن زندگی سالم و فعال می باشد. تعداد ۱ چارچوب تعیین کننده امنیت غذا و تغذیه را از دید متخصصین تغذیهجامعه نگر در انگلیس نشان میدهد. نگاهی کوتاه بر این نمودار نه تنها پیچیدگی عوامل تعیین کننده در امنیت غذا و تغذیه، بلکه امنیت همکاری نزدیک بین افراد در سطحخانوار ، محله و کشوری را نشان می دهد.