سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

افشین بافنده روزبهانی – کارشناس پزوهش مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی
علی اشرف جعفری – عضو هیات علمی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع، تهران
ابراهیم رهمانی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان

چکیده:

به منظور بررسی و تشریح روابط بین عملکرد دانه و اجزای عملکرد، ۱۱ ژنوتیپ Bromus tomentellus در دو آزمایش جداگانه آبی و دیم در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در سال ۱۳۸۴ در ایستگاه تحقیقات کشاورزی بروجرد مورد ارزیابی قرار گرفتند . صفات تا ریخ خوشه دهی، گرده افشانی، شیری شدن دانه و رسیدن دانه، تعداد ساقه در بوته، ارتفاع بوته، طول پدانکل، تعداد خوشچه در خوشه، وزن هزار دانه، طول خوشه، وزن و تعداد دانه در خوشه، عملکرد دانه، عملکرد علوفه و شاخص برداشت اندازه گیری شدند . نتایج تجزیه واریانس ساده و مرکب نشان داد که تفاوت بین ژنوتیپ ها برای کلیه صفات به جز وزن دانه درخوشه معنی دار بود . نتایج تجزیه رگرسیون و علیت حاکی از آن بود که صفات تعداد ساقه، وزن دانه در خوشه، شاخص برداشت و طول پدانکل مهم ترین صفات در تبیین تغییرات عملکرد دانه می باشند . تعداد ساقه به صورت مستقیم و شاخص برداشت بطور غیرمستقیم، تاثیر مثبتی بر عملکرد دانه داشتند.