سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمد رضا جزائری نو ش آبادی – موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال
محمدمهدی مجیدی – دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان
سید حسین جمالی – موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال
عباس زارعیان – موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال

چکیده:

این مطالعه با هدف بررسی روابط بین صفات فنولوژیک، مرفولوژیک و فیزیولوژیک و تأثیر آنها بر عملکرد دانه ۲۰ ژنوتیپ یولاف، تحت دو شرایط آبیاری بر مبنای ۳ ± ۷۰ و ۳ ±۱۳۰ میلیمتر تبخیر از تشت تبخیر کلاس A انجام شد. ضرایب همبستگی فنوتیپی و ژنتیکی نشان داد که در هر دو رژیم رطوبتی عملکرد دانه با شاخص برداشت و میزان آب نسبی برگ (RWC) همبستگی مثبت و معنی دار و با تعداد روز تا ظهور سنبله همبستگی منفی و معنی داری دارد. ضمن این که همبستگی آن با ارتفاع بوته در مرحله رسیدگی در شرایط بدون تنش رطوبتی مثبت و معنی داری می باشد نتایج حاصل از تجزیه علیت بر اساس ضرایب همبستگی ژنتیکی عملکرد دانه با شاخص برداشت و اجزای عملکرد (تعداد سنبله در متر مربع، تعداد دانه در سنبله و وزن هزار دانه ) نشان داد که در هر دو رژیم رطوبتی شاخص برداشت بیشترین اثر مستقیم مثبت را بر عملکرد دانه دارد. بالاترین اثر غیر مستقیم منفی در شرایط بدون تنش و تنش رطوبتی به ترتیب مربوط به تعداد سنبله در واحد سطح و شاخص برداشت از طریق تعداد دانه در سنبله بود . نتایج تجزیه علیت نشان داد که در شرایط مطلوب رطوبتی شاخص برداش ت و بعد از آن تعداد سنبله بارور در متر مربع و تعداد دانه در سنبله و در شرایط تنش رطوبتی شاخص برداشت و وزن هزار دانه می تواند به عنوان معیار انتخاب غیر مستقیم برای افزایش عملکرد دانه محسوب شود.