سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش ملی حبوبات

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

اکبر عبدالهی – دانشجوی سابق کارشناسی ارشد
محمود خدامباشی – استادیار دانشگاه شهرکرد
عبدالمجید رضائی – استاد دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

این تحقیق در سال ۱۳۸۲ به منظور تعیین روابط علت و معلولی صفات کمی و کیفی مؤثر بر عملکرد دانه از طریق تجزیه علیت جهت اصلاح و بهبود صفات در لوبیا و انتخاب برای عملکرد بر اساس چند صفت مهم در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد انجام گرفت. در این مطالعه تعداد ۱۴ صفت مورفولوژیکی و فنولوژیکی در ۶۴ ژنوتیپ لوبیا و در قالب طرح لاتیس ۸×۸ با سه تکرار مورد ارزیابی قرار گرفت و با توجه به آنها ضرایب همبستگی ژنتیکی و فنوتیپی محاسبه گردید. صفات تعداد غلاف در بوته و میانگین تعداد دانه در غلاف دارای همبستگی مثبت و معنی‌دار با عملکرد بودند که از میان این دو، تعداد غلاف در بوته بیشترین همبستگی مثبت با عملکرد را نشان داد. نتایج حاصل از تجزیه علیت نشان داد که صفات تعداد غلاف در بوته، وزن صددانه و میانگین تعداد دانه در غلاف دارای بیشترین اثر مستقیم مثبت بر روی عملکرد بودند که از میان آنها تعداد غلاف در بوته بعنوان مهمترین صفت مؤثر بر عملکرد شناسایی شد لذا می‌توان نتیجه گرفت که صفت مذکور برای انتخاب ژنوتیپ‌های پرمحصول به عنوان یک شاخص مهم عمل می‌کند.