سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

امیر شفیعی بافتی – اعضای هیٱت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرند
علی امیری – اعضای هیٱت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرند

چکیده:

واتنش نهایی (Finite Strain) مرتبط با چین خوردگی کوه آب خواجه موجب دگرشکلی در نشانه های واتنش (S.T.N Markers) موجود در این تاقدیس، از قبیل ائوییدها، بازوپایان موجود در دو لایه آهکی و همچنین لایه کوارتز آرنایت گردیده است. این تاقدیس در جنوب ایران مرکزی در حاشیه شمالی فروزمین دشت زرند در مجاورت گسل کوهبنان واقع است. برای تعیین میزان واتنش نهایی فسیل های دگر شکل شده از روش های رمزی (Ramsay Method) و دی پاور (De Paor .M) برای سطوح a/b برای ائوییدهای دگر شکل شده از روش فرای (Fry Method) و اندازه گیری مستقیم برای سطوح (a/b, b/c, a/b) و در خصوص لایه کوارتز آرنایت از روش فرای برای سطوح a/c استفاده شده است. گستره واتنش نهایی حاصل از روش های فوق، در خصوص سطوح a/b فسیل های دگر شکل شده و آهک ائولیتی به ترتیب Rs=1/75 و Rs=1/52 می باشد. این گستره در مورد سطوح a/c آهک ائولیتی و ماسه سنگ کوارتز آرنایتی به تتیب Rs=1/82 و Rs=1/97 محاسبه شده است. برای براورد دقیق تر واتنش نهایی Rs مقادیر میانگین هندسی و میانگین حسابی سطوح مذکور محاسبه شده و با استفاده از آزمون توزیع θ بهترین مقدار Rs در هر ایستگاه نمونه برداری تعیین شده و سپس با توجه به نسبت واتنش به دست آمده از هر ایستگاه برای سطوح a/b و a/c دو نقشه واتنش برای منطقه تهیه شده است. با توجه به نقشه های فوق، افزایش کشیدگی بیضی های واتنش از میانه چین به طرفین مشهود بوده و همچنین در یال جنوب غربی میزان کشیدگی بیضی ها در هر دو سطح a/b و a/c بیشتر است که خود مؤید برگشته بودن چین بر روی این یال است.