سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محسن رحیم زمانی – کارشناس ارشد مرتعداری مدیریت آبخیزداری سازمان جهادکشاورزی استان کرم
شهرام قائم مقامیان – کارشناس اداره ارزیابی مدیریت آبخیزداری سازمان جهادکشاورزی استان کرم
محمد قربانی – کارشناس اداره مطالعات مدیریت آبخیزداری سازمان جهادکشاورزی استان کرم
رسول جعفرزاده – کارشناس اداره مطالعات مدیریت آبخیزداری سازمان جهادکشاورزی استان کرم

چکیده:

در این تحقیق وضع موجود جنگلها ارس در سه رویشگاه دلفارد جیرفت ، خبر بافت و هنزاء بافت از نظرپتانسیل تولید علوفه و جلوگیری از فرسایش بررسی شده اند . برنامه ریزی با توجه به برداشتهای صحرایی دربهار سال ۷۷ از سه منطقه فوق الذکر ومقایسه آنها با یکدیگر صورت گرفته است . در این تحقیق رویشگاهها به سه منطقه ضعیف ، متوسط و قوی تقسیم بندی شده اند و بررسی به لحاظ کمی و کیفی ، درصد تاج پوشش ، تعداد در هکتار ، وضعیت ۱ هکتاری به : تنه ، تقارن تاج، طول تنه ، باز و بسته بودن تاج ، قطر تاج ، قطر برابر سینه و ارتفاع تاج در پلاتهای ۴ لحاظ آماری بررسی شده است و ضمناً رویشگاها از لجاظ مرتعداری که شامل بررسی تاج پوشش گیاهی مرتعداری ، قابلیت تولید علوفه در حال حاضر با محاسبه ظرفیت بر داشت و توزین علوفه خشک ، میزان علوفه قابل بهره برداری و بررسی کمی و کیفی علوفه ها و شیبهای مرتعی زیراشکوب جنگل ارس بررسی و نتایج حاصله مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و اثرات پوشش جنگلی درحفاظت خاک و جلوگیری از فرسایش بررسی شده است