سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین کنفرانس دستاوردهای نوین در مهندسی برق و کامپیوتر
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
علیرضا جانه – کارشناسی ارشد مهندسی برق داتشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون
محسن معصومی – عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی برق دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم
عبدالخالق محمدیان دهریزی – عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی مالک اشتر شیراز

چکیده:
کانال صوتی زیر آب به یک کلاس از کانال های ارتباطات تصادفی تعلق می گیرد که کانال های انتشار فرکانس می باشند و در فاصله طولانی کانال های انتشار با انرژی محدود و به طور دوبل (دو بار). چالش اولیه و اصلی در ارتباطات زیر آب یک تاخیر خیلی بزرگ و انتشار دوپلر می باشد که اعمال و به کار گیری روش های بهینه ارتباطات را پیچیده می سازد سیستم های ضرب و تقسیم فرکانس ارتوگنال یا به طور عمودی تر مدولاسیون چند کاربریMCM ، ارتوگنال= عمود برهم به عنوان سیستم های جذاب برای ارتباطات از طریق کانال های ارتباطی چند مسیره به خوبی شناخته می باشند. روش های قدیمی انتظار دارد که مدت سمبل ارسالی بزرگتر از گستره تاخیر کانال می باشد. این امر به یک سمبل برداری با میزان پایین از پاسخ ایمپالس کانال یک بار در هر سمبل در هر کانال فرعی و یک پهنای باند کانال فرعی منجر می گردد که کمتر از پهنای باند همدوسی کانال انتشار فیزیکی می باشد. در این جا روش دیگری مطرح می شود که از پالس های کوتاه تر استفاده می کند. این به کانال های فرعی منجر می شود که دارای گستره و پهنای تاخیر بزرگتر از یک سمبل می باشند لیکن بر حسب سمبل ها از گستره و پهنای تاخیر جهت فراهم آوردن زمینه استفاده از مرز گشاهان تصمیم آسان چند مسیره مثلا الگوریتم آشکارسازی توالی ماکزیمم احتمال ( MLSD) به اندازه کافی می باشند . نتیجه مورد انتظار یک سیستم پایدار تر و قابل اعتماد تر در کانال ها با انتشار دوبل (دو بار) می باشد . چند روش برای گیرنده MLSD مورد بررسی واقع می شوند. مقاسه و شبیه سازی عددی روش ها و عملکرد ممتاز الگوریتم MLSD همراه با یک تخمین کانال و بازیابی داده همزمان برای هر توالی از سمبل های داده را به اثبات رسانده است. سیستم دارای عملکرد خیلی بهتر از تعدیل گر فیزیک تصمیم قدیمی در یک کانال با میرایی موضعی شدید فرکانس می باشد . بازده انرژی آن ۳db بهتر از بازده انرژی یک سیستم می باشد که از یک سیگنال آزمایشی استفاده می کند.