سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: ششمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حمیدرضا ناصری – دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی
زهرا کی همایون – دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

تاقدیس های سالدوران و ضراب واقع در زون زاگرس مرتفع ، مجوعه نادری از پدیده های هیدروژئومورفولوژیک کارست است که تشکیل آنها معلول وجود اکثر عوامل مناسب برای توسعه کارست و بیش از همه تکتونیک شدید منطقه می باشد که ارتباط نزدیک پدیده های فوق را باعث شده است. در تحقیق حاضر از طریق بازدید صحرایی و مطالعه عکس های هوایی، پدیده های هیدروژئومورفولوژیک کارست در محد.ده مورد نظر استخراج گردیده و پس از تهیه نقشه هر یک از پدیده های فوق، از طریق شبکه بندی و محاسبه فراوانی این پدیده ها به طور جداگانه در هر سلول ، نقشه های هم میزان آن ترسیم و سپس مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفته است . نتایج حاصله، بیشترین ارتباط را بین آبفروچاله و خطواره و کمترین را بین آبفروچاله و آبراهه نشان می دهد که موید تشکیل آبفروچاله ها در محل ساختمان های پله ای است . همچنین مدل رقومی ارتفاع در دو مقیاس مختلف برای منطقه تهیه شده، که در مدل رقومی ارتفاع با مقیاس کوچکترتعداد بیشتری از پدیده های هیدروژئومورفولوژیک کارست قابل استخراج می باشند.