سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

علی صادقی – کارشناس ارشد اصلاح نباتات
مصطفی ولی زاده – استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز
رسول اصغری زکریا – دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه اردبیل
داود حسن پناه – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی اردبیل

چکیده:

این تحقیق به منظور بررسی اجزای عملکرد، اثرات مستقیم و غیر مستقیم اجزای عملکرد روی عملکرد سیب زمینی و همچنین شناخت عوامل پنهانی موثر بر آن ها در سال زراعی ۱۳۸۵ در ایستگاه تحقیقات کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل اجرا گردید . آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار برای ۱۰ رقم سیب زمینی با چهار سطح شوری شامل غلظت های صفر، ۵۰، ۱۰۰ و ۱۵۰ میلی مولار کلرید سدیم انجام شد . نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد که اثرات اصلی سطوح شوری و ارقام مورد مطالعه و همچنین اثر متقابل شوری × رقم از لحاظ کلیه صفات در سطح احتمال یک درصد معنی دار است . نتایج حاصل از تجزیه رگرسیون گام به گام بیانگر آن بود که بیش از ۹۳ درصد تغییرات عملکرد غده توسط صفات وزن غده دربوته، تعداد غده در بوته، میزان جذب سدیم ریشه و تعداد ساقه اصلی در بوته قابل توجیه است . نتایج حاصل از تجزیه علیت در هر سطح شوری نشان داد که در شرایط تنش ۵۰ و ۱۰۰ میلی مولار بیشترین اثر مستقیم مربوط به صفت وزن غده در بوته می باشد که همبستگی مثبت و معنی داری در سطح احتمال یک درصد با عملکرد غده دارد . درتجزیه به عامل ها نیز دو عامل اول توانستند بیش از ۷۷ % کل واریانس موجود در بین ارقام را توجیه نمایند.