سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

سیامک غفاری پور – گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل
قاسم کریم زاده – گروه اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس تهران
براتعلی سیاه سر – گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل

چکیده:

مطالعات کایوتیپی و کروموزومی تعداد ۱۴ ژنوتیپ جو بدون پوشینه جهت استفاده در برنامه های اصلاحی و همچنین بررسی موقعیت تکاملی و سطح پلوئیدی آن انجام شد. در این تحقیق ویژگیهای کاریوتیپی در ۵ تکرار برای پارامترهای کروموزومی: طول بازوی بلند (L)، طول بازوی کوتاه (S)، طول کل کروموزوم (TL)، نسبت بازوها (AR)، نست بازوی کوتاه به بلند (r-value)، درصد شکل (F%)، طول نسبی کروموزوم (RL%) و حجم کروموزوم ها (Volume) تجزیه تحلیل شدند. بررسی های کاریوتیپی نشان داد ژنوتیپ های مورد مطالعه دارای تعداد متفاوتی کروموزوم ماهواره دار بودند که تعداد آنها متغیر بود. نوع کروموزوم ها بر اساس روش (Levan et al.,1964) تعیین گردید که همه ژنوتیپ ها دارای کروموزوم (m) بودند. موقعیت تکاملی و تعیین تقارن کاریوتیپی ژنوتیپ ها بر اساس آماره های در صد شکل کلی کاریوتیپ (TF%)، شاخص تقارن (S%)، ضریب تغییرات (CV) و اختلاف طول نسبی کروموزوم (DRL) بررسی شد. تعیین تقارت کاریوتیپی بر اساس روش (Stebbins,1971) صورت گرفت و ژنوتیپ ها در تقارن کاریوتیپی ۱A قرار گرفتند. شاخص پراکندگی (DI) نیز محاسبه شد. بیشترین مقدار این شاخص مربوط به ژنوتیپ ۱۳ است (۳/۰۲) و کمترین آن مربوط به ژنوتیپ ۶ است (۱/۰۷). کاریوتیپ ها بر اساس روش رومرو – زارکو نیز دسته بندی شدند که مقدار حداکثر آن A1=0/37 (ژنوتیپ ۲) و A2=0/37 (ژنوتیپ ۹) بود.