سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

شهرام بهرامی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه زابل,
محمدرضا قنادها – دانشیار گروه اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه تهرا
احمد یوسفی – عضو هیأت علمی موسسه اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج
محبوبه حسینی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه زابل

چکیده:

وجود اثر متقابل ژنوتیپ × محیط ایجاب می کند که عملکرد ژنوتیپ ها در دامنه وسیعی از شرایط محیطی مورد ارزیابی قرار گیرند تا اطلاعات حاصل بتواند کارایی مربوط به گزینش و معرفی آن ها را افزایش دهد . به منظور بررسی پایداری و تعیین بهترین ارقام پر محصول و سازگار، عملکرد دانه بیست ژنوتیپ جولخت در قالب طرحبلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در شش منطقه (کرج، اصفهان ، نیشابور، یزد، بیرجند و زرقان) به مدت دو سال (۸۳-۱۳۸۱) مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج تجزیه واریانسهای ساده و مرکب حا کی از وجود تفاوت های معنی دار بین ژنوتیپ ها بود . به منظور بررسی دقیق تر اثرمتقابل و تعیین ژنوتیپ های پایدار تجزیه پایداری بااستفاده از روش رگرسیونی ابرهارت و راسل انجام شد . بر اساس این روش ژنوتیپ ها ی ICN93-328 و Aleli/4/mola2 به عنوان ارقام پایدار شناخته شدند. ژنوتیپ Gloria هم مخصوص مناطق نامساعد ضعیف تشخیص داده شد.