سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

فرشید طلعت – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی.
نادر قدیریان – کارشناس ارشد اصلاح نباتات، مدیریت کشاورزی شهرستان ابرکوه
خدابخش گودرزوند چگینی – کارشناس ارشد اصلاح نباتات، مدیریت کشاورزی شهرستان قزوین
پریسا سنایی – کارشناس علفهای هرز، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی

چکیده:

شش رقم آپلند پنبه به نام های ورامین، زودرس موتاژنز B-557 ،Bul-539 ،۸۱۸-۱۳۲ ،(Mutagenese) و Chirpan-539 در سال ۱۳۸۲ در موسسه تحقیقات پنبه ورامین کشت گردید . طرح تلاقی دی آلل شامل و الدین و F1 ها جهت دستیابی به مواد آزمایشی سال دوم اجرا گردید . والدین و نتایج آنها در سال زراعی ۱۳۸۳ در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار کشت شدند و ۱۷ صفت مورد ارزیابی قرار گرفت . تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش های پیشنهادی هیمن و گریفینگ انجام شد. در کنترل صفات زمان اولین گل شکفته، تعداد کل گل ها، ارتفاع گیاه، زمان اولین غوزه باز، دوره رسیدن غوزه، زودرسی، شاخص رسیدگی و شاخص نرخ تولید اثرات غالبیت ناقص و در کنترل صفت شاخص گلدهی، فاصله عمودی گل ها، فاصله افقی گل ها، وزن غوزه، تعداد شاخ ه های رویا، عملکرد و شاخص متوسط رسیدگی اثرات فوق غالبیت ژن ها نقش داشتند. وراثت پذیری خصوصی ارتفاع گیاه از ۰/۵۸ تا ۰/۵۹ ، تعداد کل گل ها از ۰/۶۳ تا ۰/۶۴ ، زمان اولین غوزه باز ۰/۶۹ تا ۰/۷۱ ، زودرسی از ۰/۶۶ تا ۰/۶۷ ، شاخص نرخ تولید از ۰/۵۹ تا ۰/۶۳ و شاخص گلدهی از ۰/۰۰۰ تا ۰/۲۵ به دست آمد.