سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش ملی حبوبات

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

حمید رضا دری – عضو هیئت علمی ایستگاه ملّی تحقیقات لوبیا خمین
محمدرضا قنادها – دانشیار دانشگاه تهران
بهروز اسدی – کارشناس ایستگاه ملی تحقیقات لوبیا خمین
علی اکبر قنبری – عضو هیئت علمی ایستگاه ملّی تحقیقات لوبیا خمین

چکیده:

در این تحقیق به منظور تجزیه ژنتیکی صفات کمی و کیفی لوبیا چیتی از تجزیه دی‌آلل با ۶ والد لوبیا چیتی و روش هیمن استفاده گردید. آزمایش در یک طرح بلوک‌های کامل تصادفی با ۲ تکرار انجام گردید. صفات مورد ارزیابی شامل ارتفاع بوته، قطر ساقه، وزن خشک و طول ریشه، ، تیپ بوته، وزن دانه هر بوته، تعداد دانه و غلاف در بوته، وزن ۱۰۰ دانه، تعداد دانه درغلاف و تعداد گره در ساقه اصلی بودند. نتایج تجزیه ژنتیکی بر اساس روش هیمن نشان داد تیپ بوته ای رشد نامحدود بر رشد محدود غالب است. همچنین صفت ارتفاع بوته بلند نسبت به ارتفاع کوتاه غالبیت دارد. وراثت پذیری خصوصی ارتفاع بوته و تعداد گرهدر ساقه اصلی تحت تاثیر اثر افزایشی ژن ها بوده وبا ارتفاع بوته همبستگی مثبت دارد. وراثت‌پذیری خصوصی برای عملکرد دانه پائین بود (۳۳ درصد) اما برای اجزا عملکرد یعنی تعداد غلاف در بوته ۵۸ درصد، تعداد دانه در بوته ۴۷ درصد و وزن۱۰۰ دانه ۴۴ درصد بود. بنابراین برای گزینش بر اساس عملکرد بهتر است از اجزا عملکرد استفاده شود.