سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمدرضا اوراضی زاده – مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آاد
سید یعقبو صادقیان مطره – موسسه تحقیقات چغندرقند
محمود مصباح – موسسه تحقیقات چغنرد قند

چکیده:

بمنظور مطالعات توارث پذیری و تجزیه ژنتیکی مقاومت به بیماری بکله برگی در شش رگه منوژرم دیپلوئید چغندرقند تلافی های یک طربه به صور تدی آلل انجام گرفتچ.