سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

امین باقی زاده – استادیار گروه بیوتکنولوژی، پژوهشکده علوم محیطی، مرکز بین المللی عل
علیرضا طالعی – استاد و استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی کرج، دانشگ
محمدرضا نقوی – استاد و استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی کرج، دانشگ
سید محمدرضا خوشرو – عضوهیأت علمی گروه میکروبیولوژی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان

چکیده:

تجزیه QTL و انتخاب براساس نشانگرهای مولکولی باعث شده که اصلاح صفات مر تبط با عملکرد با با سودمندی ژنتیکی بیشتری انجام پذیرد. در این تحقیق برای بهره بردن از روش گزینش به کمک نشانگر، از نشانگر مولکولی RAPD استفاده شده است. دو رقم جوی Afzal و Cwb همراه با ۹۰ فامیل F3 حاصل از تلاقی ارقام فوق الذکر ابتدا در یک مزرعه پژوهشی واقع در کرمان در قالب یک طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار مورد ارزیابی فنوتیپی قرار گرفتند، سپس ۹۰ فامیل مذکور با ۱۴ آغازگر RAPD انتخاب شده از بین ۴۰ آغازگر که در والدین چندشکلی نشان داده بودند مورد ارزیابی ژنوتیپی قرار گرفتند. نقشه لینکاژی جمعیت با استفاده از ۹۳ نشانگر RAPD ترسیم گردید که چهار گروه لینکاژی که حدود ۱۵۰۰ سانتی مورگان از ژنوم را تحت پوشش قرار می داد مشخص گردید. تجزیه QTL به روش نقشه یابی درون فاصله ای انجام شد و برای صفت وزن هزار دانه، سه QTL، برای صفات طول ریشک، تعداد سنبله، تعداد سنبلچه در سنبله، تعداد دانه در سنبله و ارتفاع بوته یک QTL شناسایی شد. ضمن اینکه ضرایب تبیین QTLها بزرگ و حدود اطمینان عموماً کوچک بودند که نشان می دهد از پیوستگی بین نشانگرها و QTL ها می توان در برنامه های اصلاحی استفاده نمود.