سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

ایمان نعمتی – مربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرمشهر
فواد مرادی – استادیار پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی، کرج
سمیه قلی زاده – مربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرمشهر

چکیده:

به منظور بررسی کیفیت و کمیت تنظیم اسمزی در دو ژنوتیپ متحمل (IR651) و حساس (IR29) به شوری برنج ، تحت تنش NaCl، آزمایشی در پژوهشکده بیوتکنولوژی کرج در سال ۸۴-۱۳۸۵ انجام شد . تنش شوری در دو سطح صفر و ۱۰۰ میلی مولار NaCl در مرحله گیاهچه ای اعمال شد و نمونه برداری از جوان ترین برگ در زمان های صفر، ۷۲، ۱۲۰ و ۲۴۰ ساعت پس از اعمال تنش انجام گرفت . نتایج این تحقیق کاهش معنی دار وزن خشک کل بوته ، وزن خشک جوانترین برگ توسعه یافته ، پتانسیل اسمزی ، پتانسیل کل آب و RWC را در برگ نشان داد . تنظیم اسمزی در ژنوتیپ متحمل (۰/۲MPa) بیش از ژنوتیپ حساس (۰/۰۳MPa) بود. تنش شوری سبب افزایش معنی دار در غلظت سدیم ، کلر و قندهای محلول کل و کاهش غلظت پتاسیم، کلسیم و منیزیم شد . تجمع یون های سدیم و کلر در آخرین تاریخ نمونه برداری در ژنوتیپ IR29 در حدود ۱/۳ و ۱/۶ برابر ژنوتیپ IR651 بود که باعث اختلال در روابط آبی ژنوتیپ حساس شد. افزایش غلظت قندهای محلول کل تحت تنش شوری در ژنوتیپ IR651 بیش از ژنوتیپ IR29 بود و نتایج به دست آمده نشان داد که در ژنوتیپ IR651، قندهای محلول و در ژنوتیپ IR29، یون سدیم مهم ترین عوامل موثر بر پتانسیل اسمزی بودند.