سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین همایش ملی بحرانهای زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آنها

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

ناهید شهسواری پور – دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی و علوم دری
عباس اسماعیلی ساری – دانشیار گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی نور، دانشگاه
حبیب وهاب زاده رودسری – استادیار گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ل
محمود قاسمپوری – مربی گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی نور، دانشگاه ت

چکیده:

به منظور تعیین مقدار تجمع جیوه در برخی از ماکروفیت های تالاب انزلی، نمونه برداری از گیاهان و رسوبات مجاور آنها از۶ایستگاه در تابستان ۱۳۸۴انجام شد . از همه ایستگاهها ۳ گونه
(Ce ratophyllum d e me rsum, Typha la tifolia,Phragmites australis) جمع آوری شد . قبل از آنالیز،اندام های گیاهی تفکیک شدند . نمونه ها پس از خشکو پودر شدن توسط دستگاه Leco AMA 254 Mercury Anal yzer آنالیز شدند . نتایج نشان داد که به طور کلی غلظت جیوه در ریشه گیاهان بیشتر از رسوبات مجاور آنها می باشد . مقایسه بین اندام های مختلف گیاهان نشان داد کهغلظت جیوه در ریشه هر گیاه به طور ثابتی بیشتر از ساقه ها و برگهای آن گیاه می باشد . غلظت جیوه در گیاه Typhala tifolia به این صورت است که ریشه > ساقه > برگ و غلظت جیوه در گیاه Phragmite s australis> ریشه < برگ> بالاترین غلظت جیوه مربوط به برگ ها می باشد . یک رابطه Ce ratophyllum d e me rsumساقه می باشد در گیاه معنی داری بین این گیاهان و آلودگی مناطق مورد مطالعه دیده شد . بنابراین از این گیاهان می توان به عنوان بیومونیتور آلودگی جیوه در تالاب انزلی استفاده کرد .