مقاله تجمع فاميلي چاقي مركزي و عوامل خطرساز بيماري هاي قلبي – عروقي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آبان ۱۳۸۹ در مجله غدد درون ريز و متابوليسم ايران از صفحه ۳۲۴ تا ۳۳۲ منتشر شده است.
نام: تجمع فاميلي چاقي مركزي و عوامل خطرساز بيماري هاي قلبي – عروقي
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تجمع فاميلي
مقاله چاقي مركزي
مقاله عوامل خطرساز بيماري هاي قلبي – عروقي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حيدري زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: حسين پناه فرهاد
جناب آقای / سرکار خانم: عزيزي فريدون

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: احتمال چاقي در كودكان متناسب با چاقي والدين افزايش مي يابد. هدف از اين مطالعه بررسي همبستگي فاميلي چاقي مركزي و عوامل خطرساز بيماري هاي قلبي – عروقي بوده است.
مواد و روش ها: اين مطالعه مقطعي در ۷۸۷ زوج مادر ـ دختر شركت كننده در مطالعه قند و ليپيد تهران در سه گروه سني ۹-۳ سال، ۱۵-۱۰ سال و ۲۰-۱۶ سال انجام شده است.
يافته ها: تعداد دختران مبتلا به چاقي مركزي به صورت معني داري در مادران مبتلا به چاقي مركزي بيشتر بود (p=0.0001). شاخص هاي چاقي مركزي در دختران همبستگي مشخص و مثبتي با اين شاخص ها در مادرانشان داشت (r=0.39، r=0.42 و r=0.46 براي دور كمر به ترتيب در سه گروه سني). همبستگي بين شاخص هاي چاقي مركزي و فشارخون سيستوليك، فشارخون دياستوليك، قندخون ناشتا، كلسترول تام، تري گليسريد و كلسترول LDL  در مادران (r=0.34، r=0.30، r=0.28، r=0.19، r=0.32 و r=0.13) و دختران (r=0.33، r=0.27، r=0.17، r=0.16، r=0.26 و r=0.20) مثبت و معني دار بود. همبستگي بين شاخص هاي چاقي مركزي و HDL-C در مادران (r=-0.21) و دختران (r=-0.18) منفي و معني دار بود. با افزايش سن همبستگي شاخص هاي چاقي مركزي در مادران و دختران افزايش مي يافت. بعد از تعديل عوامل خطرساز بيماري هاي قلبي – عروقي افراد بر اساس دور كمر، همبستگي مادر – دختر معني دار باقي ماند.
نتيجه گيري: همبستگي واضح شاخص هاي چاقي مركزي بين مادران و دختران مي تواند نشان دهنده نقش كليدي مادر در پيشگيري از چاقي و پيامدهاي باليني آن، به ويژه در خانواده هاي در معرض خطر باشد.