سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

ملاحسینی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی ورامین
هراتی – کارشناس ارشد زراععت
اکبری – استادیار و مربی مجتمع آموزش عالی ابوریحان
حریری – استادیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

اثرات به کارگیری ۶ سال فاضلاب خام بـر روی گیـاه ذرت نشـان داد که در سال اول مقدار تجمع مس، روی، سـرب و از سـال دوم مقدار تجمع کروم بیشتر از شاهد بود . و مقدار تجمع عناصر در گیاه برای تیمارهای به کارگیری از فاضلاب از نظر عنصـر سـرب تـا ۳ برابر و برای دیگر عناصر تا دو برابر مقدار تیمـار شـاهد کـه از آب پاک جهت آبیاری بوته ها استفاده شده بود افزایش یافت (۵) سـرب به راحتی توسط ریشه های ذرت جـذب شـده ولـی انتقـال آن بـه اندامهای هوایی محدود می باشد (۶) سرب بـه بخشـهای بیرونـی ریشه، به آپوپلاست و دیواره سلولی و یا ارگانهـای سـلولی متصـل شده و کمتر در اختیار اندامهای هوایی قرار می گیرد (۷) کادمیوم با توجه به تحرک زیادی که در گیاه دارد به راحتی توسـط ریشـه هـا جذب شده و به بخشهای دیگر گیاه انتقـال مـی یابـد( ۳) سـرب کمتر در دانـه هـای ذرت تحـت آبیـاری بـا فاضـلاب تجمـع مـی یابد (۴و ۸) آبیاری طولانی مدت اراضی جنوب تهران بـا فاضـلاب شهری باعث افزایش فلزات سنگین سرب، روی و مس دراراضی و گیاهان تحت آبیاری با فاضلاب نسبت به اراضـی وگیاهـان شـاهد تحت آبیاری با آب قنات شده است (۲) مقادیر کـل و قابـل جـذب فلــزات ســنگین کــادمیوم، روی، مــس، ســرب، نیکــل و کــرم در خاک های جنوب تهران و مقدار جذب شده آنها در گیاهان منطقـه در اثر آبیاری با فاضلاب شهری افزایش یافته است (۱) لذا با توجه به اینکه بخشی از بـلال تولیـد شـده درمنـاطق تحـت آبیـاری بـا فا ضلاب جهت مصرف مستقیم انسان و ما بقی به مصرف خـوراک دام می رسد، بررسی وضعیت تجمع عناصـر سـنگین در انـدامهای مختلف این گیاه ضروری می باشـد . مطالعـه حاضـر بـه منظـور بررسی وضعیت تجمع فلزات سـنگین در انـدامهای مختلـف ذرت تحت آبیاری با فاضلاب انجام شده است .