مقاله تجمع مواد فتوسنتزي در دانه لاين هاي اينبرد نو ترکيب گندم نان حاصل از تلاقي رقم آذر ۲ و ۸۱Zhong 291 در شرايط تنش خشکي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در مجله به نژادي نهال و بذر (نهال و بذر) از صفحه ۴۱۳ تا ۴۳۱ منتشر شده است.
نام: تجمع مواد فتوسنتزي در دانه لاين هاي اينبرد نو ترکيب گندم نان حاصل از تلاقي رقم آذر ۲ و ۸۱Zhong 291 در شرايط تنش خشکي
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گندم
مقاله خشكي
مقاله زودرسي
مقاله تجمع و مواد فتوسنتزي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: روستايي مظفر
جناب آقای / سرکار خانم: مجيدي هروان اسلام
جناب آقای / سرکار خانم: عمري احمد
جناب آقای / سرکار خانم: حق ‌پرست رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين بررسي به منظور ارزيابي ميزان تجمع مواد فتوسنتزي در دانه لاين هاي اينبرد نوترکيب گندم نان حاصل از تلاقي رقم آذر۲ و ۸۷Zhong 291، تعداد ۱۴۴ رقم و لاين نوتركيب، در قالب طرح لاتيس مربع با سه تكرار و در دو شرايط تنش خشكي و آبياري تكميلي در ايستگاه تحقيقات كشاورزي ديم مراغه در سال زراعي ۸۶- ۱۳۸۵ مطالعه شد. تفاوت بين ژنوتيپ ها از نظر صفات مختلف زراعي و فيزيولوژيکي در دو شرايط تنش خشكي و آبياري تكميلي معني دار بود. ميانگين عملكرد دانه ژنوتيپ ها در شرايط تنش خشكي و آبياري تكميلي به ترتيب ۹۲۸ و ۲۵۴۷ كيلوگرم در هكتار بود. در شرايط تنش خشكي بيشترين و كمترين عملكرد دانه به ترتيب ۱۹۳۵ و ۲۷۲ و در آبياري تكميلي به ترتيب ۳۸۰۵ و ۱۰۸۶ كيلوگرم در هكتار بود. در تنش خشکي در هفته هاي اول تا چهارم به ترتيب ۶/۱۰، ۹/۲۴، ۶/۵۲ و ۹/۱۱ درصد ماده خشک در دانه انباشته شد كه نشان دهنده تجمع بيش از ۸۸ درصد از ماده خشک دانه در شرايط تنش در سه هفته اول بعد از گرده افشاني بود. ضريب همبستگي بين افزايش وزن دانه با سرعت پرشدن دانه در شرايط تنش در هفته اول و دوم به ترتيب **۷۶/ r= 0و *۴۸/ r= 0ولي در هفته چهارم همبستگي ضعيف بود. نتايج مذكور نشان دهنده اهميت تجمع ماده خشک دانه در شرايط خشکي در هفته هاي اول بعد از گرده افشاني است. ژنوتيپ هایي كه در شرايط تنش خشكي توانايي توليد بيشتر محصول را داشتند از ويژگي هایي مانند زودرسي، ارتفاع بوته بيشتر، وزن هزار دانه بالا و سرعت انباشت بالاتر مواد فتوسنتزي در هفته هاي اول بعد از گرده افشاني برخوردار بودند.