سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

شروان عطایی – استادیار دانشکده راهآهن دانشگاه علم و صنعت،

چکیده:

در این مقاله انجام خوشهیابی فازی برای تجمیع اطلاعات ارتعاشی جهت شناسایی شکلهای مودی، در الگوریتم شناسایی غیرپارامتریک مودال از روی خروجی پیشنهاد شده و الگوریتم شناسایی غیرپارامتریک مودال، در چارچوب پارادایم حسابگری نرم،متناظر الگوریتم خوشهبندی با رابطهی زیرمجموعگی دارای عناصر پایه نمایی مختلط تفسیر گردیده است. انتقال ارتعاش ناشی از ترافیک پل قلعه مرغی تهران به ساختمانهای اطراف، موجبات ناراحتی ساکنان ساختمانهای مجاور پل را فراهم آورده است. لذا آزمایش بارگذاری دینامیکی به منظور بررسی وضعیت ارتعاشی پل روی آن انجام شده و پردازش بخش ارتعاش آزادشتاب پل تحت عبور کامیون به کمک روش پیشنهادی انجام گردیده و ارتعاش تکیهگاههای ارتجاعی پل، و نزدیکی فرکانسهای طبیعی عرشه به فرکانس ارتعاشی سیستم عرشه- تکیهگاه ارتجاعی به عنوان دو مشکل عمده پل تشخیص داده شده است.