مقاله تحرک و تعادل عملکردي در سالمندان پس از عمل جراحي تعويض کامل مفصل ران و مقايسه آن با سالمندان سالم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاپپز ۱۳۸۸ در سالمند از صفحه ۳۶ تا ۴۲ منتشر شده است.
نام: تحرک و تعادل عملکردي در سالمندان پس از عمل جراحي تعويض کامل مفصل ران و مقايسه آن با سالمندان سالم
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سالمند
مقاله تحرک عملکردي
مقاله تعادل عملکردي
مقاله عمل جراحي تعويض کامل مفصل ران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ميرزايي غلامحسين
جناب آقای / سرکار خانم: نوري زاده دهكردي شهره
جناب آقای / سرکار خانم: نوروزي مسعود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: هدف اين مطالعه، تعيين ميزان تحرک و تعادل عملکردي سالمندان پس از عمل جراحي تعويض کامل مفصل ران و مقايسه آن با سالمندان سالم بود.
روش بررسي: اين مطالعه مقطعي به روش نمونه گير غيراحتمالي ساده بر روي ۲۰ بيمار مبتلا به استئوآرتريت مفصل ران با ميانگين سني ۷۰٫۹±۴٫۲ که ۶ ماه از عمل جراحي تعويض کامل مفصل ران آنها گذشته بود و ۲۰ فرد سالم با ميانگين سني ۷۳±۵٫۷ به عنوان گروه کنترل با توجه به همتاسازي دو گروه انجام شد. تحرک عملکردي با آزمون تايمد آپ اند گو، تعادل عملکردي با آزمون فانکشنال ريچ و پرسشنامه تعادلي برگ و همچنين ميزان استقلال در فعاليت هاي روزمره با پرسشنامه شاخص بارتل تغيير يافته اندازه گيري شد. داده ها يا آزمون آماري تي مستقل تحليل شد.
يافته ها: مقايسه بين دو گروه نشان داد که زمان انجام آزمون تايمد آپ اند گو در گروه بيمار به صورت معناداري طولاني تر از گروه کنترل بود (P<0.01)، مسافت طي شده در آزمون فانکشنال ريچ در گروه بيمار بصورت معني داري کوتاهتر از گروه کنترل بود (P<0.01). شاخص بارتل تغيير يافته و نمره پرسشنامه تعادلي برگ در گروه بيمار نيز به صورت معناداري کمتر از گروه کنترل بود (P<0.01).
نتيجه گيري: نتايج کاهش معني دار تحرک و تعادل عملکردي سالمندان را پس از عمل جراحي تعويض کامل مفصل ران را در مقايسه با گروه کنترل که عمل جراحي نداشتند نشان داد.