سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش منابع طبیعی و توسعه پایدار در عرصه های جنوبی دریای خزر

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سجاد مدانلو – کارشناسی ارشد منابع طبیعی
حمید جلیلوند –
سیدمحمد حسینی نصر – عضو هیئت علمی دانشکده منابع طبیعی ساری

چکیده:

به منظور ارزیابی اثرات غلظ ت های مختلف نمک پتاسیم ایندول بوتیریک اسید KIBA)و نوعقلمه گیری از محل شاخه در ریشه زایی گونه در حال انقراض سرخدارTaxus baccata L.) آزمایشی در قالب طرح اسپلیت – فاکتوریل با ط رح پایه بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرا ر اجرا گردید .در این طرح هور مون نمک پتاسیم ایندول بوتیریک اسید در چهار سطح ۰، ۲۵ ، ۵۰ و ۷۵ میلی گرم در لیتر و محل قلمه گیری ازشاخه از سه قسم ت فوقانی ، میانی و تحتانی مورد آزمایش قرار گرفت. نتیجه آزمایش نشان داد که بیشترین درصد ریشه زایی در غلظت ۷۵ میلی گرم در لیتر اتفاق می افتد. قلمه قسمت فوقانی شاخه ه ا، بی شترین درصد زنده مانی و ریشه زایی را نشان داد . در تجزیه آنالیز واریانس ، سط وح هورمون در زنده مانی و ریشه زایی قلمه ها و سطوح قلمه در زنده م انی (پس از ۱۷ هفت ه) و تولید دستجات برگی (در سطح ۵%) تأثیر داشتند . زنده مانی و ریشه زائی (پس از ۲۳ هفته ) در سط ح ۱% از نظر آماری معنی دار بود . نتیجه نهایی نشانداد که قلمه نوک شاخه ها و تیمار با هورمونKIBA به مقدار ۷۵ میلی گرم در لیتر مناسبترین تیمارهای قلمه های سرخدار در پاییز می باشد