مقاله تحقق تساوي جنسيتي دردسترسي به آموزش مدرسه اي طي سال هاي ۱۳۹۵-۱۳۵۵ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۸ در مجله تحقيقات زنان(مجله مطالعات زنان) از صفحه ۲۸ تا ۴۱ منتشر شده است.
نام: تحقق تساوي جنسيتي دردسترسي به آموزش مدرسه اي طي سال هاي ۱۳۹۵-۱۳۵۵
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ايران
مقاله تساوي جنسيتي
مقاله دسترسي به آموزش
مقاله دوره هاي ابتدايي
مقاله راهنمايي و متوسطه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آتشك محمد
جناب آقای / سرکار خانم: زاهدي انسيه
جناب آقای / سرکار خانم: گرايي نژاد غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: صدريا نگار
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي سميه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
 تحقيق توصيفي حاضر در پي بررسي ميزان تحقق شاخص تساوي جنسيتي در دسترسي به آموزش مدرسه اي (دوره هاي ابتدايي، راهنمايي و متوسطه) ايران طي سال هاي ۹۵-۱۳۵۵ و پيش بيني امكان تحقق اين امر، براي سال ۱۳۹۵(به عنوان سال پاياني برنامه جهاني آموزش براي همه، اهداف توسعه هزاره و برنامه پنجم توسعه كشور) بوده است. به اين منظور چهار سرشماري اخير (۵۵-۶۵-۷۵-۱۳۸۵) به عنوان سال هاي مبنا انتخاب و جمعيت واجب التعليم دوره هاي مذکور از سرشماري ها و جمعيت دانش آموزي سال هاي مذكور از آمارنامه هاي آموزش و پرورش استخراج و نرخ ثبت نام ناخالص دختران و پسران مقاطع سه گانه در دوره هاي زماني مورد اشاره محاسبه شد و بر اساس اين نرخ، شاخص تساوي جنسيتي در دسترسي به آموزش محاسبه شد. عمده ترين نتايج نشان مي دهد كه طي ۳۰ سال گذشته در دوره متوسطه در سال هاي ۱۳۷۵ و ۱۳۸۵ و در دوره ابتدايي در سال تحصيلي ۱۳۸۵ شاخص فوق محقق شده و در دوره راهنمايي هنوز تساوي جنسيتي در دسترسي به آموزش رخ نداده و هم چنان به ضرر دختران است. پيش بيني هاي صورت گرفته بر مبناي درصد رشد ساليانه شاخص فوق، نشان مي دهد كه برخلاف روند ۳۰ سال گذشته، در سال تحصيلي ۱۳۹۵ و در همه مقاطع تحصيلي عدم تساوي در دسترسي به آموزش به ضرر پسران خواهد بود.