سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین همایش زمین شناسی کاربردی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمودرضا سمیعی زفرقندی – کارشناس ارشد رشته مهندسی برق گرایش الکترونیک، دانشگاه آزاد اسلامی وا

چکیده:

در عصر حاضر پیشرفتهای عرصه فناوری در علوم مختلف نمود گسترده ای داشته است . بگونهای که فناوریها و ابزارهای جدید، موجبات تسهیل و تسریع امور را به ارمغان آورده است ؛ یکی از این فناوریهای نوین، فناوری شناسایی از طریق امواج رادیویی ) ) RFID می باشد . برچسبهای RFID . ممکن است به یک شیئ و یا یک موجود زنده متصل شوند و اطلاعات آنها در سیستمهای مدیریتی دارای فواید متعددی خواهد بودانتقال اطلاعات در برچسبهای RFID ، از طریق امواج رادیویی و توسط یک دستگاه قرائتگر حاصل می شود . با توجه به غیر تماسی بودن این
برچسبها، نیازمند به اتصال فیزیکی جهت برقراری ارتباط نمی باشند . این برچسب ها امکان به اشتراک گذاشتن اطلاعات ضبط شده را فراهم میسازند . با اتصال این برچسبهای منحصر به فرد به موجودات زنده امکان ثبت و کنترل شرایط زیست محیطی و نظارت بر آنان فراهم شده است؛ همچنین با قرار دادن این برچسب ها در مکان های مشخص و تلفیق آنها با حساسه های محیطی و همراهی آن با کاربردهای اینترنتی، امکان بررسی و کنترل شرایط زیست محیطی فراهم می آید . از تلفیق برچسبهای RFID با حساسه های محیطی، طراحی حساسه های هوشمند تحقق مییابد . با اتصال این وسیل ه غیرتماسی به حیوانات و پرندگان امکان ثبت و کنترل شرایط زیست محیطی آنان و رهگیری خودکار و نظارت بر آنان فراهم شده است و در زمینه افزایش توانایی مدیریتی و جلوگیری از شیوع بیماری سودمند خواهد بود . همچنین با همراه شدن با حسگرهای محیطی، اطلاعات مربوط به محیط از جمله نور، درجه حرارت، گازهای درون محیط و رطوبت را دریافت می کند و توانایی تهیه گزارشات مربوط به تغییرات جوی در محیطهای مختلف و میزان آلودگی محیط زیست را دارا می باشد