مقاله تحقيق بر روي صفات مورفولوژيک و جوانه زني بذر بلوط ايراني (Quercus brantii Lindl) در نهالستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در تحقيقات جنگل و صنوبر ايران از صفحه ۵۲۳ تا ۵۳۳ منتشر شده است.
نام: تحقيق بر روي صفات مورفولوژيک و جوانه زني بذر بلوط ايراني (Quercus brantii Lindl) در نهالستان
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بلوط ايراني
مقاله بنيه اوليه بذر
مقاله درصد سبز شدن
مقاله مبدا بذر
مقاله مورفولوژي بذر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: الواني نژاد سهراب
جناب آقای / سرکار خانم: طبري كوچكسرايي مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: اسپهبدي كامبيز
جناب آقای / سرکار خانم: تقوايي منصور
جناب آقای / سرکار خانم: حمزه پور مجتبي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از انجام اين تحقيق، بررسي اثر مبدا بذر بر خصوصيات مورفولوژيک، درصد سبز شدن و صفات بنيه اوليه بذر بلوط ايراني (Quercus brantii Lindl) در نهالستان بوده است. بذرها از چهار رويشگاه (مبدا) جنگلي حوزه زاگرس جنوبي (استان هاي كهگيلويه و بويراحمد و فارس) واقع در ارتفاعات ۸۵۰ ، ۱۱۰۰، ۱۵۰۰ و ۲۱۰۰ متر بالاتر از سطح دريا جمع آوري و در نهالستان شهيد روستا، آب باريک فارس (۱۷۰۰ متر از سطح دريا) در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي و در سه تکرار کاشته شدند. نتايج نشان داد که اثر مبدا بذرها بر روي صفات مورفولوژيک بذر (طول بذر، قطر بذر و وزن هزار دانه)، سبز شدن (درصد سبز شدن، سرعت سبز شدن و ميانگين مدت سبز شدن)، مشخصه هاي رشد نونهال (طول ساقه، وزن خشک ساقه، وزن خشک برگ و سطح برگ) و شاخص بنيه گياهچه معني دار است (p<0.01)  بيشترين مقدار صفات طول ساقه، وزن خشک برگ، وزن خشک ساقه، سطح برگ و شاخص بنيه گياهچه مربوط به بذرهاي ارتفاع پايين (۸۵۰ متر) بود. همبستگي ارتفاع از سطح درياي مبدا بذر با ميانگين مدت سبز شدن مثبت و معني دار (p<0.01) و با ديگر صفات اندازه گيري شده منفي و معني دار بود (p<0.01) نظر به اين که درصد سبز شدن، سرعت سبز شدن، ميانگين مدت سبز شدن، طول ساقه و شاخص بنيه گياهچه به عنوان معيارهاي ارزيابي بنيه بذر در مراحل ابتدايي رشد محسوب مي گردند، مي توان اظهار داشت که بذرهاي ارتفاع پايين از اين لحاظ مناسب تر هستند.