مقاله تحقيق کيفي پيرامون تاثير رويکرد تجاري سازي بر ارزش هاي سنتي دانشگاه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در سياست علم و فناوري از صفحه ۶۳ تا ۷۶ منتشر شده است.
نام: تحقيق کيفي پيرامون تاثير رويکرد تجاري سازي بر ارزش هاي سنتي دانشگاه
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رويکرد تجاري سازي
مقاله سرمايه داري دانشگاهي
مقاله فعاليت هاي کارآفريني
مقاله ارزش هاي سنتي دانشگاهي
مقاله ارزش هاي نئوليبرال

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عباسي بدري
جناب آقای / سرکار خانم: قلي پور آرين
جناب آقای / سرکار خانم: دلاور علي
جناب آقای / سرکار خانم: جعفري پريوش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بيش از يک دهه است که گرايش هاي نوين اقتصاد جهاني دانشبر بحث هاي عميقي را پيرامون ورود دانشگاه به عرصه سرمايه داري دانشگاهي پديد آورده اند؛ به طوري که تجاري سازي سرمايه هاي دانشگاهي به ضرورتي انکارناپذير در راستاي توسعه اجتماعي – اقتصادي و موفقيت برنامه هاي آتي جوامع تبديل شده است. از سويي ديگر برخي از انديشمندان بر اين باورند که در فرآيند تجارت دانشگاهي فقط مبادله دانش و اطلاعات صورت نپذيرفته؛ بلکه عناصر فرهنگي نيز مبادله مي شوند. با توجه به اين که تجاري سازي سرمايه هاي فکري دانشگاهي از جمله ويژگي هاي مهم قانون برنامه چهارم توسعه کشور است و توجه حوزه سياست گذاري علم و فناوري به آن مسير را براي نيل به بخش مهمي از اهداف پيش بيني شده در سند چشم انداز بيست ساله کشور هموار مي سازد، لذا پاسخ به اين سوال ضروري به نظر مي رسد که دانشگاه هاي ايران در فرآيند تجاري سازي با چه تغييراتي در زمينه ارزش هاي فرهنگي خود مواجه مي شوند.
هدف اصلي اين پژوهش تجزيه و تحليل تاثيرات رويکرد تجاري سازي در دانشگاه با استفاده از يک مطالعه کيفي است. بدين منظور از روش تحقيق کيفي تحليل تم استفاده شده و نتايج حاصل از بيست مصاحبه، نشان دهنده ۷ تم اصلي است که چگونگي تاثير رويکرد تجاري سازي بر ارزش هاي دانشگاهي را ارايه مينمايند.