سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

زهرا صفرلو – گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران
رقیه همتی –
حسین صارمی –

چکیده:

پوسیدگی ریشه لوبیا بیماری مهمی در مناطق عمده کشت لوبیا در دنیا از جمله ایران می باشد. این بیماری چندین سال است که در ایران به صورت اپیدمی در آمده است و فوزاریومها به عنوان گروهی از عوامل مهم پوسیدگی قارچی شناسایی شده اند. در این پژوهش علائم ایجاد شده و شدت بیماریزایی ایجاد شده توسط چندین گونه فوزاریوم شناسایی شده بر روی ریشه لوبیا از مزارع لوبیای استان زنجان مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور مایه تلقیح گونه های Fusarium solani ، F. brevicatenulatum ، F. acuminatum، F. equiseti، F. oxysporum، F. crookwellense، F. sambusinum و F. semitectum تهیه و به خاک گلدان ها اضافه شد و ۲۱ روز پس از جوانه زنی بذور، علائم ایجاد شده بر روی ریشه لوبیا مورد بررسی قرار گرفت. جهت مقایسه شدت بیماری در اندامهای هوایی، از نمره دهی پنجگانه استفاده شد و تجزیه واریانس و مقایسه میانگین ها در نرم افزار SAS انجام گرفت. تمام گونه های مورد آزمایش، بیماریزایی قابل توجهی را بر روی ریشه لوبیا ایجاد کردند. همچنین گونه های مختلف فوزاریوم از نظر ظاهر علائم ایجاد شده بر روی ریشه یا طوقه لوبیا ، با یکدیگر تفاوت داشتند. شدت بیماری ایجاد شده توسط آنها نیز دارای تفاوت معنی دار بود. بر این اساس، هشت گونه مورد مطالعه فوزاریوم در دو گروه قرار گرفتند.