سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

صدیقه شیخ – دانشجوی کارشناسی-دانشکده فیزیک-دانشگاه صنعتی اصفهان
حسن شیخ – دستیار پژوهشی-دانشکده مهندسی مواد-دانشگاه صنعتی مالک اشتر
هادی سلامتی مشهدی – استادیار-دانشکده فیزیک- دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در تحقیق حاضر نتایج مطالعات وپژوهشهای انجام شده برای تولید پودر ماده پیشرفته ای با عنوان Ba0.5Sr0.5Co0.8Fe0.2O3- آورده شده است که در پیل های سوختی اکسید جامد به عنوان بهترین ترکیب برای تولید الکترولیت سرامیکی مورد توجه می باشد. تحقیقات انجام گرفته بر قطعات تولید شده از این ترکیب نشان می دهد که نوع فرآیند تولید پودر بر روی نفوذ پذیری اکسیژن مربوط به الکترولیت تاثیر بسزایی دارد. فرآیند سینتر در دما۱۳۷۳K به مدت ۵ ساعت بر خشته حاصل از پودر تولید شده توسط فرآیندسنتزحالت جامدSS) بیان می کندکه این روش سبب بهبودکارایی الکترولیت و نفوذپذیری اکسیژن می گردد.