سال انتشار: ۱۳۷۶

محل انتشار: اولین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

شهروز نفیسی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده متالورژی و مواد
غلامرضا کزازی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده متالورژی و مواد
بهرام مصلح – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده متالورژی و مواد
محمدعلی بوترابی – دانشیاردانشکده متالورژی و مواد

چکیده:

دراین تحقیق رفتارجریان مذاب درسیستمهای راهگاهی مختلف به وسیله مدل آبی مورد بررسی کمی و کیفی قرارگرفت به این منظور سرعت سطح مقطع و حجم سیال خروجی ازراهباره های اندازه گیری شد درنتیجه سه عنوان ضریب تخلیه بدست آمد نتایج نشان داد که عوامل مختلفی همچون فاصله راهباره ازپای راهگاه بارریز نسبت های راهگاهی سرعت سیال نسبت سطح به محیط مقطع راهباره نسبت ضخامت به عرض راهباره و طول راهباره درتغییر ضریب تخلیه ها موثر هستند بطور کلی هرچه نسبتهای راهگاهی بیشتر و ضخامت به عرض راهباره کمتر باشد ضریب تخلیه کلی سیستم و دبی واقعی خروجی ازآن بیشتر است این امر نشان دهنده عملکرد بهتر و قابلیت پیش بینی رفتارسیال درسیستم است نتیجه نهایی آنهک نوع سیستم راهگاهی وضریب تخلیه عوامل موثر درزمان پرشدن قالب هستند