سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

بهنام علم دوست – پژوهشگاه نیرو ایران
نسترن ریاحی – پژوهشگاه نیرو ایران
مریم محسنی – پژوهشگاه نیرو ایران

چکیده:

یکی از اشکالا ت اساسی مقره های پرسـلانی، شـکننده بـودن آنهاست . با توجه به قیمت قابـل توجـه انـواع ایزولاتورهـای پست و بوشینگ و از آنجاییکه امکـان آسـیب جزئـی در ایـن تجهیزات بالاسـت، تـرمیم ایـن ضـایعات از اهمیـت ویـژه ای برخوردار بوده و نیاز به صـرف هزینـه هـای سـنگین جهـت تعویض تجهیز را م رتفع می سازد . در تحقیقات انجام شـده در این زمینه در پژوهشگاه نیرو، روشی توسعه داده شد که توسط آن می توان با قالبگیری و تزریق مواد پلیمری ویژه و به کمک مواد اتصال دهنده خاص، مقره آسیب دیده را در محل نصـب ترمیم نمود بطوریکه پروفیل مقره و مشخصـه هـای عـایقی و خزشی آن به سطح مقره سالم ارتقاء یابد . در تحقیقات انجام شده، ترمیم انواع مقره در آزمایشـگاه و در محل پست انجام شده و نمونه ترمیم شـده در پسـت،تحـت شرایط بهره برداری قـرار دارد . همچنـین بـه منظـور ارزیـابی دقیقتر روش انتخـابی، آزمونهـای عـایقی اسـتاندارد بـر روی مقره های ترمیم شده انجام و با نتـایج آزمونهـای مقـره هـای شاهد، مقایسه گردید .