سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هشتمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدحسن جولازاده – مدیر تحقیقات و تکنولوژی، فوق لیسانس متالورژی ذوب آهن اصفهان

چکیده:

در جهان سالانه یک میلیارد تن فولاد با فراینـدهای کنورتـور اکـسیژنی ۶۳/۶) درصـد ) و کـوره قـوس الکتریکـی ۳۳/۱) درصد ) تولید می شود . به طور میانگین به ازای هر تن فولاد خام ۱/۹ تن گاز کربنیک ) ) CO2 به اتمسفر نـشر می شود . سهم صنعت فولاد در مصرف انرژی جهان در حد ۵ درصد است . با عنایت به تـأثیر منفـی CO2 درگـرم شدن کره زمین، مطابق پروتکل کیوتو مقرر گردید کشورهای توسعه یافته میزان نشر گاز CO2 خـود را نـسبت بـه سال ۱۹۹۰ در کلیه زمینه ها در حد ۷ درصد کاهش دهند . آلمان با اقدامات بهینه سازی میزان نـشرگاز CO2 را در
طول ۱۳ سال گذشته از ۱۶۰۰ به ۱۳۵۰ کیلوگرم بر تن فولاد خـام کـاهش داده و میـزان مـص رف میـانگین انـرژی CO2 در امریکا نـشر گـاز ۱۹۹۶ گیگا ژول کاهش داده است . در سال ۱۸/۷ به ۲۹/۴ به ازای هر تن فولاد خام را از در فرایند های کنورتور و قوس الکتریکی به ازای هر تن فولاد خام به ترتیب ۱۹۲۲ و ۶۴۲ کیلـوگرم بـوده اسـت . با توجه به مراحل مختلف فرایند تولید فولا د در سطح دنیا و کشورمان امکان کاهش میزان مـصرف انـرژی و نـشرCO2 . به ازای هر تن فولاد وجود دارد