سال انتشار: ۱۳۷۰

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

الیاس رحیم زاده – شرکت توانیر
محمدجواد طاهری – شرکت توانیر
حمید واحدی – شرکت توانیر
علی معتقد – شرکت توانیر

چکیده:

برای طراحی و محاسبات تعادل حرارتی اصلی نیروگاههای بخاری و تهیه بسته نرم افزاری مربوطه سعی گردیده که ابتدا ضمن مطالعه و شناخت سیکل حرارتی اصلی نیروگاههای موجود و در دست احداث، پارامترهای ترمودینامیکی مو ثر از تج هیزات مختلف که بطریقی در سیکل تاثیر می نمایند مشخص شده و محدوده آنها به روش آماری گردآوری شود و سپس ارتباط سیستمی پارامترهای موثر تجهیزات در هر سیکل با محاسبات دستی کنترل گردد، در مرحله بعد با توجه به اطلاعات بدست آمده اقدام به طراحی یک سیکل جامع گردید بطوریکه بتوان با حذف تجهیزات و سیستمهای غیر لازم در آن به سیکلهای موردنظر در هر نیروگاه رسید و نهایتاً بر مبنای سیکل جامع بسته نرم افزاری مناسبی تهیه گردید که می توان به کمک آن و به روش جواب دادن به سئوالات مشخص سیکلهای مورد نظر را ایجاد نموده و برای شرایط مختلف با دادن اطلاعات ترمودینامیکی محاسبات تعادل حرارتی را انجام داد . دیاگرام سیکل ایجاد شده و نتایج محاسبات تعادل حرارتی قابل نمایش و یا چاپ می باشد .