سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
تعداد صفحات: ۴
نویسنده(ها):
علی اکبر عباسیان آرانی – استادیار دانشگاه کاشان
جعفر امانی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه کاشان
آرش اردشیری – دانشجوی کارشناسی

چکیده:
دراین مقاله تاثیر قطرمیانگین نانوذرات اکسیدآلومینیوم درسیال پایه آب برانتقال حرارت جابجایی آزاد درون یک حفره به صورت عددی مورد بررسی قرارگرفته است منبع حرارتی دما ثابت دروسط جداره چپ قرار دارد و جداره سمت راست دردمای سرد حفظ می شود سایردیوارها عایق می باشند آب با Pr= 5,85 دمای ۳۰ درجه سلسیوس به عنوان سیال پایه و نانوذرات اکسید آلومینیوم درکسر حجمی بین صفر الی ۰٫۰۴ منظور شده است اثر تیغیر قطر میانگین نانوذرات بین ۲۰ تا ۱۰۰ نانومتر عدد رایلی بین ۴ ۱۰ تا ۶ ۱۰ و نیز کسرحجمی نانوذرات برمیدان جریان و دما عدد ناسلت متوسط منبع حرارتی مورد بررسی قرارگرفته است افزایش قطر نانوذرات در ابتدا باعث افزایش انتقال حرارت می شود و پس ازرسیدن به قطر مشخصی با افزایش بیشتر قطر از مقدار انتقال حرارت کاسته می شود همچنین افزایش عدد رایلی منجر به افزایش انتقال حرارت می شود درحالیکه با افزایش کسرحجمی انتقال حرارت کاهش می یابد.